realizujeme Vaše plány

 

Pravidlá ochrany súkromia podľa GDPR a Zásady používania súborov cookies


Pravidlá ochrany súkromia podľa GDPR

1. Vysvetlenie základných pojmov:

„GDPR“ - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákon - zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

- osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

- spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

- prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

- sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

 

2. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb musí byť vykonávané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe.

Zákonnosť 

Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Právny základ súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov.

Súhlas môže byť udelený akýmkoľvek spôsobom bez ohľadu na to, či ide o písomný, elektronický, zvukový alebo zvukovo-obrazový súhlas, avšak vždy za dodržania podmienok uvedených v článku 7 GDPR. Na to, aby bol súhlas poskytnutý slobodne, nesmie sa ním podmieňovať plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby ak na také plnenie nie je daný súhlas nevyhnutný.

Odvolanie súhlasu:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

Dotknutá osoba má v zmysle zásady spravodlivého a transparentného spracúvania právo, aby bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.

V zmysle čl. 12 GDPR: „Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom.“

V zmysle čl. 13 GDPR: „V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie: 

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa; 

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby; 

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania; 

d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana; 

e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú; 

f) v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.“

V zmysle čl. 14 GDPR: „Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto informácie: 

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa; 

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby; 

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania; 

d) kategórie dotknutých osobných údajov; 

e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú; 

f) v relevantnom prípade informácia, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.“

 

3. Práva dotknutej osoby

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: 

a) účely spracúvania; 

b) kategórie dotknutých osobných údajov; 

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; 

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; 

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; 

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; 

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo žiadať o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (zabudnutie)

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; 

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2; 

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; 

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť konať na základe žiadosti o vymazanie osobných údajov, ak je žiadosť zjavne neopodstatnená.

Právo na obmedzenie spracúvania

V zmysle zásady obmedzenia účelu sú osobné údaje získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a zakazuje sa osobné údaje ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; 

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: 

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a 

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 

Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

Zásady používania súborov cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú po navštívení našej webovej stránky www.nakomplet.sk ukladané do úložného priestoru Vášho počítača, notebooku, tabletu, mobilného telefónu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú používané najčastejšie na to, aby webové stránky fungovali efektívnejšie a zároveň pomocou nich vlastníci webových stránok získavajú informácie.

Prečo používame súbory cookies?

Súbory cookies používame preto, aby sme Vám zjednodušili používanie našej webovej stránky. Naša webová stránka používa vlastné súbory cookies, ale aj súbory cookies od tretích strán, t.j. súbory cookies od spoločností Facebook, Inc. a Google, Inc.

 

Súbory cookies od tretích strán

Naša webová stránka www.nakomplet.sk je prepojená na iné webové služby. Medzi ne patrí tlačidlo na označenie "Páči sa mi", ktoré je prepojené na webovú službu sociálnej sieti Facebook. Použitím daného tlačidla po prihlásení sa na sociálnu sieť Facebook dáte našej facebookovskej stránke NAKOMPLET "Like", t.j. "Páči sa mi". Ďalej na našej webovej stránke používame webovú službu spoločnosti Google, Inc., t.j. nástroj na meranie návštevnosti cez systém Google Analytics. Pri využívaní týchto služieb (Facebook a Google Analytics) sa spolu s webovou stránkou načítavajú aj kódy tretích strán, ktoré pre maximálnu funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie súborov cookies do úložného priestoru Vášho zariadenia. Ak si chcete prečítať bližšie informácie o súboroch cookies týchto služieb tretích strán, navštívte prosím webové stránky spoločností Facebook, Inc. a Google, Inc. a prečítajte si ich pravidlá ochrany súkromia a/alebo pravidlá používania služieb.

 

Ako sa dajú spravovať súbory cookies vo webovom prehliadači?

Najprv si otvorte položku nastavenia vo Vašom webovom prehliadači (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari, Opera, Maxton, ...) a nájdite položku týkajúcu sa nastavenia súkromia. Tam vyhľadajte položku týkajúcu sa súborov cookies, kde si viete pozrieť, aké súbory cookies sa už v úložnom priestore Vášho zariadenia nachádzajú. Môžete si ich buď manuálne po jednom alebo hromadne naraz vymazať. Podrobnejšie inštrukcie k danému úkonu nájdete v nápovede a/alebo v návode k používaniu Vášho webového prehliadača.

 

Dá sa zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači?

Vo Vašom webovom prehliadači si v položke nastavenia a/alebo nastavenia súkromia viete nastaviť zákaz automatického akceptovania súborov cookies. Podrobnejšie inštrukcie k danému úkonu nájdete v nápovede a/alebo v návode k používaniu Vášho webového prehliadača. Ak používate aj iné zariadenia, akými sú napr. notebook, tablet, mobilný telefón alebo iné zariadenie, odporúčame Vám prispôsobiť si používanie súborov cookies v každom jednom zariadení zvlášť podla Vašich osobných preferencií. Vypnutie akceptovania súborov cookies však môže mať negatívny dopad na funkčnosť našej webovej stránky www.nakomplet.sk.

Súbory cookies môžete používať alebo zmazať podľa Vášho uváženia. Bližšie informácie o súboroch cookies si môžete pozrieť na webovej stránke www.aboutcookies.org. Môžete sa slobodne rozhodnúť vymazať všetky súbory cookies vo Vašich zariadeniach a všetky webové prehliadače nastaviť takým spôsobom, aby ste zabránili ukladaniu súborov cookies. Ak zakážete používanie súborov cookies vo Vašich zariadeniach, nevieme Vám zaručiť bezchybné fungovanie našej webovej stránky www.nakomplet.sk.

 

Dá sa zablokovať ukladanie súborov cookies služby Google Analytics?

Ak si neželáte, aby sa vo Vašom zariadení používali súbory cookies webového nástroja Google Analytics od spoločnosti Google, Inc., používaného na analýzu návštevnosti našej webovej stránky www.nakomplet.sk, môžete si do Vášho webového prehliadača po stiahnutí nainštalovať rozšírenie Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Ak si želáte dané rozšírenie stiahnuť a nainštalovať, kliknite na nasledujúci odkaz: "Neželám si, aby moje údaje využíval nástroj Google Analytics od spoločnosti Google, Inc."