realizujeme Vaše plány

OBCHODNÉ PODMIENKY

platné odo dňa: 01.09.2018

spoločnosti NAKOMPLET s.r.o., Strojnícka 8, 821 05 Bratislava

IČO: 469 03 488, DIČ: 202 36 441 83IČ DPH: SK202 36 441 83

Zápis: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 85261/B

 

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "OP") na dodávky materiálov, tovarov, výrobkov a dodanie služieb a prác sa aplikujú na všetky zmluvy a objednávky spoločnosti NAKOMPLET s.r.o. (ďalej len "Zhotoviteľ") s druhou zmluvnou stranou (ďalej len "Objednávateľ") uzatvárané za účelom dodania tovarov, vykonania určitého diela alebo dodávky určitého druhu prác (ďalej len "dielo"). OP sú dostupné na internetovej stránke www.nakomplet.sk/vop .

1.1   Odchylné dojednania v osobitnej zmluve o dielo majú prednosť pred znením týchto OP.
1.2   Tieto OP sa riadia Občianskym zákonníkom a ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi SR.
1.3   Zmluva o dielo sa považuje za uzavretú:
   1.3.1   dňom podpisu písomného vyhotovenia objednávky oboma zmluvnými stranami alebo
   1.3.2   dňom podpisu zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.
1.4   Pre účely týchto obchodných podmienok sa pod pojmom zmluva rozumie tak podpísaná zmluva o dielo, ktorej súčasťou je aj objednávka alebo podpísaná objednávka bez zmluvy o dielo.

2. Predmet zmluvy o dielo

2.1   Predmetom zmluvy o dielo alebo objednávky je záväzok Zhotoviteľa pre Objednávateľa dodať určitý tovar, vykonať určité dielo alebo dodať určité práce a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za jeho dodanie alebo vykonanie.
2.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených týmito OP vykonať pre Objednávateľa dielo špecifikované v zmluve, a Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie.

3. Cena za dielo

3.1   Výška ceny za dielo a jej splatnosť je dohodnutá v zmluve.
3.2   Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zálohy ceny diela čiastkovo alebo úplne pred začiatkom dodania diela. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny diela čiastkovo podľa skutočne vykonaných prác.
3.3   Objednávateľ je povinný uhradiť cenu diela a jej časti na základe doručených faktúr od Zhotoviteľa.
3.4   Pokiaľ v objednávke nie je dohodnuté inak, lehota splatnosti faktúr (zálohových, čiastkových, konečných) a opravných faktúr je 5 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
3.5   Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň pripísania sumy na účet Zhotoviteľa.
3.6   Cena diela je určená odhadom, pričom sa môže zvýšiť, a to aj bez súhlasu Objednávateľa, najviac o 10 %. Cena diela je určená na základe prác a materiálu spísaného v objednávke. V prípade, ak sa bude zvyšovať cena, Zhotoviteľ o tom písomne prostredníctvom e-mailu upovedomí Objednávateľa bez zbytočného odkladu. V prípade, ak by sa mala cena zvýšiť o viac ako 10%, je potrebné, aby takéto zvýšenie ceny Objednávateľ odsúhlasil. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak by sa cena diela mala zvýšiť o viac ako 10%. V prípade, ak nevyužije svoje oprávnenie odstúpiť od zmluvy bez zbytočného odkladu (do 3 dní odo dňa oznámenia o zmene ceny diela Zhotoviteľom), je povinný zaplatiť novourčenú vyššiu cenu.
3.7   Cena naviac prác je splatná pri podpise objednávky na naviac práce a je fakturovaná samostatne.
3.8   Cenu diela je Zhotoviteľ oprávnený jednostranne upraviť v nasledovných prípadoch:
   3.8.1   v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich daňové alebo iné povinnosti zmluvy, a to v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo
   3.8.2   v prípade rastu indexu stavebných prác a materiálov podľa údajov Štatistického úradu SR v porovnaní k úrovni vypočítanej ako priemer cien a indexov za celý príslušný kalendárny rok. Zvýšenie sa bude vzťahovať na nesplatenú cenu diela.
   3.8.3   v iných prípadoch uvedených v týchto OP alebo v zmluve o dielo alebo v objednávke.
3.9   Naviac práce alebo materiál (stavebný nezahrnutý v objednávke) budú samostatne fakturované.
3.10   Zhotoviteľ dodáva výlučne stavebný materiál uvedený v objednávke. Ostatný stavebný materiál dodáva Objednávateľ.
3.11   V prípade odstúpenia od zmluvy alebo zánikom zmluvy akýmkoľvek iným spôsobom Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi uhradený, nakúpený a nepoužitý stavebný materiál. Zhotoviteľ nemá právo na vrátenie ceny za dielo za už zakúpený materiál.
3.12   Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s akýmkoľvek plnením. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou platby ceny diela, ceny materiálu alebo ceny naviac prác o viac ako 14 dní, je Zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

4. Spôsob vykonania diela

4.1   Zhotoviteľ je povinný vykonať pre Objednávateľa dielo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všetky príslušné záväzné technické normy, ktoré sa na vykonanie diela (resp. vykonávanie obdobných diel) vzťahujú.
4.2   Zhotoviteľ vykoná dohodnuté dielo samostatne a pri určení spôsobu vykonania diela nie je viazaný pokynmi Objednávateľa.
4.3   Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne, prípadne prostredníctvom svojich kvalifikovaných a odborne spôsobilých pracovníkov, za ktorých činnosť zodpovedá tak, akoby ju vykonával osobne. Zhotoviteľ je oprávnený dať dielo na vlastnú zodpovednosť vykonať tretej osobe.
4.4   Zhotoviteľ vykoná dohodnuté dielo samostatne v zmysle projektovej dokumentácie. Za dodanie projektovej dokumentácie je zodpovedný Objednávateľ. V prípade, ak dodaná dokumentácia nebude zodpovedať normám alebo bude vadná z iného dôvodu, za uvedené vady zodpovedá Objednávateľ a nie je možné ich považovať za vady diela. V takom prípade Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa na vadnosť predloženej dokumentácie, a v prípade, ak Objednávateľ nepredloží inú a bude trvať na pokračovaní podľa vadnej dokumentácie, je Zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak sa rozhodne Zhotoviteľ pokračovať v diele, nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v súvislosti s vadnou dokumentáciou, na ktorú Zhotoviteľ upozornil.
4.5   Zhotoviteľ obstará materiál nevyhnutný potrebný na vykonanie diela, ktorého rozpis je uvedený v objednávke. Kúpna cena tohto materiálu je zahrnutá v cene diela. Ostatný materiál je povinný obstarať Objednávateľ.
4.6   Počas realizácie diela môže vzniknúť potreba naviac prác z dôvodov, ktoré neboli Zhotoviteľovi známe pri vypracovaní objednávky. V takom prípade Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o potrebe vzniku naviac prác a predloží Objednávateľovi cenovú ponuku na naviac práce. V prípade, ak Objednávateľ nebude súhlasiť s realizáciou naviac prác, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie, pokračovanie alebo dokončenie diela, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4.7   Naviac práce nie sú zahrnuté v cene diela. Na naviac práce vyhotoví Zhotoviteľ samostatnú objednávku spolu s uvedením ceny naviac prác. Naviac práce môžu nastať aj z dôvodu na strane Objednávateľa alebo na jeho vyslovenú žiadosť.
4.8   Cena za naviac práce je splatná pri podpise objednávky za naviac práce a je fakturovaná samostatne.

5. Odovzdanie diela

5.1   Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne vykonané dielo v mieste dohodnutom v zmluve. Ak miesto odovzdania nie je osobitne dojednané, je Zhotoviteľ povinný odovzdať dielo na adrese Objednávateľa.
5.2   Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne dielo vykonať a odovzdať ho Objednávateľovi.
5.3   Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj pred dohodnutým termínom, ak ho na to Zhotoviteľ vyzve.
5.4   Pred odovzdaním vykonaného diela je Zhotoviteľ povinný umožniť Objednávateľovi oboznámiť sa s ním.
5.5   Prevzatie diela Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne potvrdí podpisom odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Súčasťou protokolu bude aj zoznam vád, ktoré nebránia užívaniu diela. Objednávateľ je povinný dielo prevziať, s výnimkou prípadu, podľa nasledujúceho bodu. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela a sú spísané v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote dohodnutej v protokole.
5.6   Objednávateľ nie je povinný prevziať od Zhotoviteľa dielo v prípade, ak má vykonané dielo také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. V takom prípade bude spísaný protokol o daných vadách, v rámci ktorého bude stanovená lehota aj na ich odstránenie Zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady brániace v užívaniu odstrániť. O čas odstraňovania týchto vád sa predlžuje lehota na vykonanie a odovzdanie diela, pričom táto zmena termínu odovzdania diela, nespôsobuje omeškanie Zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že tento bod a možnosť odmietnuť prevzatie diela sa nevzťahuje na iné vady ako vady brániace užívaniu diela. V prípade sporu sa vadami brániacimi užívaniu diela rozumejú také vady, ktoré sú závažného charakteru a pre ktoré podľa vyjadrenia stavebných expertov Zhotoviteľa nie je možné užívať dielo ako celok.
5.7   V prípade, ak Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela, je povinný do protokolu uviesť dôvody odmietnutia podpisu a súčasne sa k protokolu priloží fotodokumentácia, prípadne iné dôkazy potvrdzujúce tvrdenia Objednávateľa, ktoré sú dôvodom nepodpísania protokolu.
5.8   Odmietnutie podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez relevantného dôvodu uvedeného v týchto OP, resp. odmietnutie prevzatia diela v rozpore s týmito OP, ako aj nedostavenie sa na oznámený termín odovzdania diela Zhotoviteľom bez ospravedlnenia, má také isté následky, ako keby bolo dielo Objednávateľom prevzaté bez vád, pričom za deň prevzatia sa považuje deň odmietnutia podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. odmietnutia prevzatia diela alebo v prípade nedostavenia sa na odovzdanie diela deň určený na jeho odovzdanie. V prípade ospravedlnenia sa Objednávateľa zo stanoveného termínu odovzdania a prevzatia diela, Zhotoviteľ stanoví ešte jeden náhradný termín. Neodstavenie sa na tento náhradný termín z akéhokoľvek dôvodu bude mať následky odmietnutia podpísania protokolu.
5.9   Pri odovzdaní diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi tzv. vyúčtovaciu faktúru podľa skutočne zrealizovaných stavebných prác na diele, ktorá bude obsahovať súpis objednaných prác a materiálov, súpis skutočne vykonaných prác a skutočne dodaného materiálu, súpis uhradených platieb a súpis nedoplatku resp. preplatku. Prípadný nedoplatok podľa tejto zúčtovacej faktúry sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť do 5 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5.10   Zhotoviteľ je oprávnený predĺžiť dohodnutý termín na ukončenie diela a to o počet dní, počas ktorých nebolo možné z dôvodu vyššej moci, nepriaznivého počasia, poveternostných vplyvov, klimatických podmienok a iných objektívnych skutočností, vykonávať stavebné práce a/alebo súvisiace práce, v prípade zásahu orgánov verejnej správy, iných právnických osôb majúci vplyv na realizáciu stavebných prác, v prípade realizácie naviac prác, v prípade ak Objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť podľa zmluvy alebo týchto OP, ak bol Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny diela alebo jej časti, alebo z iného dôvodu na strane Objednávateľa. V prípade, ak dôjde k predĺženiu termínu na ukončenie diela z dôvodov uvedených v tomto bode, nebude to považované za omeškanie Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť ani si voči Zhotoviteľovi uplatňovať akékoľvek finančné, resp. nefinančné plnenia a sankcie.
5.11   Pre účely týchto OP sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia a pod., a za nepriaznivý vplyv počasia sa považujú nasledovné prípady ako živelné pohromy (záplavy, veterná/snehová kalamita), dážď/sneh trvajúci viac ako 12 hodín nepretržite, teplota vzduchu nižšia ako 8º C, sila vetra nad 8m/s, požiar atď.
5.12   Termín dodania diela sa predlžuje, ak nastane prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal.
5.13   Termín ukončenia diela sa predlžuje aj o dni, kedy bol výpadok energií (elektrická energia, voda atď.).
5.14   Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi za účelom vykonania diela potrebnú súčinnosť, najmä umožniť Zhotoviteľovi potrebný prístup na stavbu, v ktorej má byť dielo vykonané, prístup k vode, k elektrickej sieti a iným potrebným médiám. V prípade, ak Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť neposkytne, Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať a odovzdať dielo, a to počas celej doby, v ktorej je Objednávateľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti poskytnúť súčinnosť. V prípade oneskoreného splnenia povinnosti zo strany Objednávateľa dodať materiál potrebný na realizáciu diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi, Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie s realizáciou diela. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade omeškania s dodaním materiálu celkové omeškania diela môže byť omnoho dlhšie ako je len lehota dodania daného materiálu a to aj z dôvodu nadväznosti iných zákazok a iných zmlúv o dielo podpísaných Zhotoviteľom s tretími osobami. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi približný dátum pokračovania v prácach podľa zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený v prípade meškania Objednávateľa s dodaním materiálu o viac ako 14 dní odstúpiť od zmluvy.
5.15   Po vykonaní diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní diela.
5.16   Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 1 mesiac sústavne a bez prerušenia a má to za následok úplne zastavenie prác na diele, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od objednávky odstúpiť.
5.17   Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do okamihu odovzdania diela Zhotoviteľ. Odovzdaním diela prechádza nebezpečenstvo škody na diele na Objednávateľa.
5.18   Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí diela Objednávateľom, odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie diela, ako aj ďalšie doklady stanovené v objednávke.
5.19   Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté v objednávke, je Zhotoviteľ povinný, najneskôr pri odovzdaní diela, odovzdať Objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu, atesty materiálov použitých pri vykonaní diela a doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné listiny, ktoré predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy.
5.20   Zhotoviteľ je povinný dielo pred jeho odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole, za účelom zistenia či dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie, a či spĺňa zmluvou stanovené podmienky.

6. Zodpovednosť za vady diela

6.1   Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a kvalite, podľa objednávky a odovzdanej dokumentácie Objednávateľom.
6.2   Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
6.3   Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré sa na diele vyskytnú počas dohodnutej záručnej doby na dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo je 24 mesiacov a začína plynúť od okamihu odovzdania diela.
6.4   Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie Objednávateľom v prípade, že Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. V prípade, ak Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na nevhodnosť vecí, materiálov alebo pokynov Objednávateľa a Objednávateľ na použití týchto vecí, materiálov alebo na týchto pokynoch trvá, je Zhotoviteľ oprávnený od zmluvy aj odstúpiť.
6.5   Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela alebo jeho časti, ktoré vznikli v záručnej dobe dôsledkom zásahov Objednávateľa a tretích osôb odlišných od Zhotoviteľa a/alebo jeho dodávateľov diela, nevhodným či neprimeraným nakladaním s dielom, používaním diela v rozpore s jeho účelovým určením, zanedbaním obvyklej údržby diela alebo jeho časti, vyššej moci či živelnej pohromy, zavinenia alebo úmyslu tretej osoby.
6.6   Za vady diela sa nepovažujú: poškodenia v súvislosti s odstránením podkladových profilov a kotviacich prvkov, poškodenia v súvislosti s odstránením montážnych nosných a dištančných podložiek spopod i po obvode výplňovej konštrukcie pri následných stavebných prácach po ukončení montáže, znečistenie konštrukcií maltou, vápnom, omietkami, vŕtanie do profilov za účelom prevedenia kábla, alebo upevnenia iných konštrukcií, vypodkladanie otvorených okenných, či dverných krídiel hranolmi, tehlami, doskami tak, že dôjde k ich mechanickému poškodeniu, poškodenie plochy profilov, alebo skla iskrami karbobrúsky, zaťažením namontovaných výplní otvorov dodatočnými namáhaniami zo strany stavby (sadaním stavby, priehybom nadokenných prekladov a prievlakov, krútením, prehybmi a nestabilitou drevenej stavebnej konštrukcie, do ktorej sa okná, dvere namontovali a pod.).
6.7   Objednávateľ je povinný prehliadnuť dielo pri jeho prevzatí, pričom nároky zo zjavných vád je povinný uplatniť u Zhotoviteľa pri prebraní diela, inak zanikajú.
6.8   Skryté vady je Objednávateľ povinný uplatniť písomne u Zhotoviteľa bezodkladne najneskôr do 14 dní od ich zistenia, pričom oznámenie o vadách musí obsahovať popis vady, ako sa vada prejavuje, čas, kedy je možné pristúpiť k odstráneniu vady, meno a telefonický kontakt na osobu, ktorú je možné kontaktovať za účelom zistenia a preverenia vady a jej odstránenia.
6.9   Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť vady za ktoré zodpovedá, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa ich riadneho uplatnenia alebo v lehote dlhšej určenej v protokole.
6.10   Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym užívaním alebo vzniknutých v dôsledku živelných pohrôm.
6.11   Práva Objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
6.12   Zhotoviteľ je poistený na prípadné škody.

7. Reklamácie

7.1   Uplatňovanie si práv a zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli u výrobkov, tovarov, alebo služieb ponúkaných spoločnosťou NAKOMPLET s.r.o., a to aj napriek všetkému úsiliu o zachovanie vysokej kvality, sa riadi týmto reklamačným poriadkom.
7.2   Na reklamácie sa použije Občiansky zákonník (Zákon č. 40/1964 Zb.) a Zákon o ochrane spotrebiteľa (Zákon č. 250/2007 Z.z.).
7.3   Objednávateľ si môže uplatniť nároky z vád v zmysle Občianskeho zákonníka.
7.4   Zjavné vady je nutné zaznačiť pri preberaní výrobku, tovaru, diela alebo služby do odovzdávacieho protokolu, inak nebudú pri uplatnení reklamácie po prevzatí stavebného výrobku alebo diela uznané. Uznané budú len tie zjavné vady, u ktorých Objednávateľ preukáže, že vznikli pred prevzatím stavebného výrobku alebo diela. Zjavnou vadou sa rozumie vada, ktorú možno zistiť na základe vizuálnej a funkčnej kontroly stavebného výrobku a dokladov, napr. rozdiely vyplývajúce z potvrdenej a dodanej technickej špecifikácie stavebného výrobku alebo služby, napr. rozdiely v počte stavebného výrobku alebo služby, rozdiely v rozmeroch stavebného výrobku, iný spôsob otvárania krídiel, iné parametre skla, a pod., viditeľné poškodenia, napr. škrabance a praskliny, chýbajúce príslušenstvo, napr. kľučky, krytky, spojovacie a rozširovacie profily, a pod.
7.5   Reklamácia stavebného výrobku, diela alebo služby musí byť uplatnená elektronicky na emailovú adresu kalkulacka(zav.)nakomplet.sk alebo listinnou formou na adresu NAKOMPLET s.r.o., Strojnícka 8, 821 05 Bratislava.
7.6   Pri uplatnení reklamácie je bezpodmienečne nutné uviesť nasledovné údaje:
   7.6.1   označenie REKLAMÁCIA,
   7.6.2   číslo zákazky a číslo pozície, alebo označenie z faktúry, pod ktorým sú výrobok, tovar alebo služba v spoločnosti NAKOMPLET s.r.o. evidované,
   7.6.3   podrobný opis vady včítane opisu okolností, vedúcich ku jej vzniku,
   7.6.4   podrobná fotodokumentácia vady,
   7.6.5   požadovaný spôsob vybavenia reklamácie,
   7.6.6   meno a telefonický kontakt na majiteľa alebo prevádzkovateľa nehnuteľnosti, v ktorej je stavebný výrobok alebo služba zabudovaná,
   7.6.7   adresu nehnuteľnosti.
7.7   Uplatnenie reklamácie nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa uhradiť svoje záväzky v lehote splatnosti.
7.8   Štandardná doba pre vybavenie reklamácie je 30 dní. V zložitých prípadoch bude dohodnutá osobitná doba vybavenia reklamácie.
7.9   Z možnosti uplatnenia reklamácie sú výslovne vylúčené vady, uvedené v týchto OP, najmä v článku 6 ako aj vady, ktoré vznikli:
   7.9.1   mechanickým poškodením, neodborným nastavením, nesprávnou údržbou, nevhodným užívaním stavebného výrobku, nevhodnou manipuláciou, nedodržaním návodu na obsluhu a údržbu, ktoré boli zapríčinené Objednávateľom alebo treťou osobou,
   7.9.2   užívaním diela v podmienkach, ktoré môžu navodiť fyzickú či chemickú nerovnováhu v nadväznosti na vlastnosti stavby ako celku (napr. vady projektu, alebo materiálov použitých pri stavbe) a v závislosti na špecifických miestnych podmienkach (napr. zvýšená vlhkosť, prašnosť, emisie, oplechovanie medeným plechom v blízkosti vyplní otvorov, častice zinku, látky vyplavené z eternitových fasád, parapetov a pod.),
   7.9.3   poškodením, spôsobeným vplyvom porúch stavebnej konštrukcie (prídavné statické zaťaženie zabudovaných výplní otvorov zo strany stavby, vlastnou váhou okolitých stavebných konštrukcií, sadanie stavby, nestabilita nadokenných prekladov, drevenej obvodovej konštrukcie a pod.),
   7.9.4   vyššou mocou (hlavne požiar, krupobitie, záplavy, zemetrasenie, víchrica a pod.).
7.10   Z možnosti uplatnenia reklamácie sú taktiež výslovne vylúčené vady výrobkov alebo tovaru, pokiaľ bol s nimi Objednávateľ oboznámený a bola mu poskytnutá zľava z titulu týchto vád. Obdobne to platí aj pre uplatnenie reklamácie na vady stavebných a montážnych prác.
7.11   Z možnosti uplatnenia reklamácie sú taktiež výslovne vylúčené vady výrobkov alebo tovaru, pri špecifikácii ktorých bol Objednávateľ písomne upozornený na nevyhovujúce technické alebo rozmerové riešenie formulkou „bez záruky“ v cenovej ponuke, resp. v potvrdení objednávky a napriek tomu Objednávateľ na takomto riešení trval, tzn. že tieto výrobky objednal.

8. Záručný servis

8.1   Záručný servis je bezplatné odstraňovanie vád, na ktoré sa vzťahuje záruka v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
8.2   Ak servisný technik pri obhliadke, resp. servisnom zásahu zistí, že ide o vady vylúčené z možnosti uplatnenia reklamácie, alebo o vady, ktoré sú v rozpore so zásadami posudzovania reklamácií, reklamácia bude posúdená ako neoprávnená a bude zamietnutá. Servisný výjazd bude posúdený ako mimozáručný servis a bude fakturovaný podľa sadzobníka prác dostupného na internetovej stránke www.nakomplet.sk/sadzobnik-prac-nakomplet .

9. Mimozáručný servis

9.1   Mimozáručný servis je platená služba a zahŕňa:
   9.1.1   odstraňovanie vád v záručnej dobe, na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa tohto reklamačného poriadku,
   9.1.2   opravy po uplynutí záručnej doby,
   9.1.3   ostatné služby ponúkané servisným oddelením.
9.2   Služba je poskytovaná podľa sadzobníka prác dostupného na internetovej stránke www.nakomplet.sk/sadzobnik-prac-nakomplet .
9.3   Objednávky na mimozáručný servis zasielajte na adresu kalkulacka(zav.)nakomplet.sk s uvedením:
   9.3.1   označenia SERVIS-OBJEDNÁVKA,
   9.3.2   číslo zákazky, pod ktorým sú výrobok/tovar/služba v spoločnosti NAKOMPLET s.r.o. evidované,
   9.3.3   číslo položky zákazky,
   9.3.4   presný písomný opis vady, opis ako ku vade došlo,
   9.3.5   podrobná fotodokumentácia vady,
   9.3.6   meno a telefonický kontakt,
   9.3.7   adresu, kde je potrebné mimozáručný servis vykonať.

10. Záruka na kvalitu

10.1   Zárukou za kvalitu diela preberá Zhotoviteľ záväzok, že dielo bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.
10.2   Pokiaľ v objednávke nie je dohodnuté inak, záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom.

11. Zmluvné sankcie

11.1   Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny nezrealizovaných častí diela, a to za každý aj začatý deň omeškania. Uvedená zmluvná pokuta sa nevzťahuje na ustanovenia zmluvy a situácie kedy podľa tejto zmluvy nie je Zhotoviteľ v omeškaní. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie diela, alebo iných dokladov, ktoré je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi podľa zmluvy.
11.2   Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti vykonať dielo alebo odovzdať doklady podľa zmluvy.
11.3   Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.
11.4   V prípade omeškania Objednávateľa so splnením peňažného záväzku má Zhotoviteľ právo na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
11.5   Uhradením ceny diela alebo iných peňažných záväzkov sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. V prípade omeškania Objednávateľa s prevzatím diela má Zhotoviteľ právo na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
11.6   Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že výška zmluvných pokút uvedených v zmluve nie je vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzatvára neprimeraná, nezodpovedajúca dobrým mravom, pričom s jej výškou a podmienkami zaplatenia druhej zmluvnej strane súhlasia.

12. Ukončenie zmluvy o dielo, právo prerušiť vykonávanie diela

12.1   Zmluvu možno ukončiť len vzájomnou písomnou dohodou alebo odstúpením od zmluvy.
12.2   Ak je Objednávateľ v omeškaní s ktoroukoľvek platbou resp. s poskytnutím súčinnosti, je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela, a to až do času, kým Objednávateľ nezaplatí všetky platby s ktorými je v omeškaní resp. neposkytne súčinnosť, bez nároku Objednávateľa na vykrytie finančných škôd a strát, ktoré vznikli resp. by mohli vzniknúť Objednávateľovi; zároveň sa Zhotoviteľ uplatnením si tohto práva nedostáva do omeškania so zhotovením diela.
12.3   Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je Objednávateľ v omeškaní s akoukoľvek platbou resp. s poskytnutím súčinnosti po dobu viac ako 14 dní od kedy bol Zhotoviteľom vyzvaný na poskytnutie súčinnosti resp. po splatnosti platby. Zhotoviteľ je tiež oprávnený od zmluvy odstúpiť ak Objednávateľ neprevzal dielo a takéto porušenie a/alebo neplnenie svojej povinnosti nenapravil ani do 14 dní od dňa určeného na prevzatie diela. Pre zamedzenie pochybností sa za neprevzatie diela považuje najmä nedodržanie lehoty, odmietnutie prevzatia diela, ktoré neobsahuje vady, ktoré by podstatným spôsobom bránili riadnemu užívaniu diela, odmietnutie podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
12.4   Ak Zhotoviteľ odstúpi od zmluvy, patrí Zhotoviteľovi cena, na ktorú má nárok na základe zmluvy. Od tejto ceny sa však odpočíta to, čo Zhotoviteľ ušetril nevykonaním diela v plnom rozsahu.
12.5   Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť si zvukový záznam zo stretnutí s Objednávateľom, z rokovaní s Objednávateľom, z kontrolných dní a z iných udalostí, stretnutí počas realizácie diela.
12.6   Objednávateľ a Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku Zhotoviteľa.
12.7   Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak Zhotoviteľ bez relevantných dôvodov nezačne s vykonávaním diela ani do 30 dní odo dňa určeného v zmluve ako deň zahájenia stavebných prác.
12.8   Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny diela s prihliadnutím na prípadné dodatky, prípadne iné písomné dohody. Zakúpený a uhradený materiál bude odovzdaný Objednávateľovi.
12.9   Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti Objednávateľa zaplatiť cenu za vykonané dielo, alebo jeho časť, zmluvnú pokutu resp. iné sankcie, nahradiť škodu, chrániť dôverné informácie a ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, o ktorých je možno vzhľadom na ich charakter rozumne predpokladať, že majú trvať aj po ukončení zmluvy.
12.10   Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
12.11   Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto zmluvy, s výnimkou tých, ktoré podľa tejto zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po jej skončení.
12.12   Ak veci alebo materiály, ktoré má obstarať Objednávateľ, neobstará včas, môže Zhotoviteľ a) mu na to poskytnúť primeranú lehotu a po jej márnom uplynutí môže sám po predchádzajúcom upozornení obstarať veci na účet Objednávateľa a/alebo b) od tejto zmluvy odstúpiť a/alebo c) prerušiť vykonávanie prác. V prípade využitia písmena a) tohto odseku Objednávateľ je povinný uhradiť ich cenu a účelné náklady s tým spojené na získanie týchto vecí bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní potom, čo ho o to Zhotoviteľ požiada.

13. Záverečné ustanovenia

13.1   Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o zmluve medzi zmluvnými stranami, strácajú dňom uzavretia zmluvy platnosť a sú plne touto nahradené.
13.2   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení OP.
13.3   Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom platným v Slovenskej republike.
13.4   Právne vzťahy, ktoré nie sú v OP bližšie upravené, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
13.5   V prípade sporov medzi stranami si strany dohodli právomoc všeobecných súdov Slovenskej republiky. V prípade, ak sa stanú niektoré otázky technického charakteru sporné, zmluvné strany sa dohodli, že záväzné je stanovisko stavebného dozoru Zhotoviteľa a/alebo zápis v stavebnom denníku, ak je vedený.
13.6   Zhotoviteľ nenesenie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak sa ukáže, že nesplnenie nastalo následkom nepredvídaných a neodvratných okolností mimoriadnej povahy, okolností a ich následkov, ktoré nebolo možné v čase uzavretia zmluvy predvídať, ktorým sa nedalo zabrániť, vyhnúť a ani ich prekonať. Ide najmä o prírodné katastrofy, povodne, zásahy štátnych orgánov a opatrenia úradov, či už zákonné alebo nezákonné.
13.7   Písomnosť zasielaná druhej strane sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola odoslaná na adresu uvedenú v zmluve alebo na adresu oznámenú druhou stranou a písomnosť sa vráti odosielateľovi ako nedoručená z akéhokoľvek dôvodu. Za deň doručenia sa v tomto prípade považuje posledný deň úložnej lehoty na vyzdvihnutie zásielky na pošte. Zmluvné strany sa dohodli, že budú prednostne komunikovať prostredníctvom e-mailovej pošty prostredníctvom e-mailových adries uvedených v záhlaví zmluvy alebo iných e-mailových adries, ktoré si navzájom oznámia alebo z nich bude zrejmé, že ide o vzájomnú komunikáciu. V prípade doručovania prostredníctvom e-mailových adries sa za deň doručenia považuje deň odoslania e-mailovej správy. Odstúpenie od zmluvy je však potrebné uskutočniť prostredníctvom poštovej zásielky alebo prostredníctvom elektronickej dátovej schránky. V prípade doručovania prostredníctvom elektronickej dátovej schránky sa písomnosti považujú za doručené aj v prípade ich neprevzatia adresátom a to v posledný deň úložnej lehoty. Elektronická forma sa považuje za formu písomnú.
13.8   Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, nesprístupnia v prospech tretích osôb bez písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely než pre účely plnenia zmluvy.


OP nadobúdajú účinnosť dňom: 01.09.2018

V Bratislave, dňa: 01.09.2018