realizujeme Vaše plány

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

platné odo dňa: 01.01.2018

NAKOMPLET s.r.o., Strojnícka 8, 821 05 Bratislava, IČO: 469 03 488, DIČ: 202 36 441 83,

IČ DPH: SK202 36 441 83, Zápis: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 85261/B

 

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") na dodávky materiálov, tovarov, výrobkov a dodanie služieb a prác sa aplikujú na všetky zmluvy a objednávky spoločnosti NAKOMPLET s.r.o. (ďalej len "zhotoviteľ") s druhou zmluvnou stranou (ďalej len "objednávateľ") uzatvára za účelom dodania tovarov, vykonania určitého diela alebo dodávky určitého druhu prác (ďalej len "dielo"). VOP sú dostupné na internetovej stránke www.nakomplet.sk/vop. K zmluve alebo k objednávke (ďalej len „Objednávka“) nemusia byť VOP priložené, postačuje odkaz na miesto ich zverejnenia. Má sa za to, že ich objednávateľ prevzal a že súhlasí s ich obsahom a s ich dodržiavaním.

1.1    Adresa spoločnosti je:  NAKOMPLET s.r.o., Strojnícka 8, 821 05 Bratislava, IČO: 469 03 488, DIČ: 202 36 441 83, IČ DPH: SK202 36 441 83, Zápis: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 85261/B
1.2    Zmeny týchto VOP sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania prednosť pred znením týchto VOP.
1.3    Tieto VOP sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR.
1.4    V zmysle týchto VOP sa Objednávka považuje za uzavretú
  1.4.1    dňom podpisu písomného vyhotovenia Objednávky oboma zmluvnými stranami alebo
  1.4.2    dňom doručenia písomného potvrdenia Objednávateľa, ktorým objednávateľ akceptuje podmienky navrhnuté zhotoviteľom v Objednávke a v týchto VOP.
1.5    Každá Objednávka musí obsahovať základné identifikačné údaje zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo meno, adresu a dátum narodenia objednávateľa.

2. Predmet Objednávky

2.1    Predmetom Objednávky je záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa dodať určitý tovar, vykonať určité dielo alebo dodať určité práce a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho dodanie alebo vykonanie.
2.2    V súlade s ustanovením § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka sa dielom rozumie zhotovenie určitej veci, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.
2.3    Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa špecifikácie dohodnutej v Objednávke.
2.4    Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ nie je oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu Objednávky. Nevykonanie diela v rozsahu a v termíne ako bolo dohodnuté v Objednávke sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

3. Cena, mena a platobné podmienky

3.1    Pokiaľ v Objednávke nie je písomne dohodnuté inak, sú v cene za vykonanie diela (ďalej len "cena diela") zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela ako aj náklady spojené s odovzdaním diela objednávateľovi v mieste odovzdania diela.
3.2    Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zálohy ceny diela čiastkovo alebo úplne pred začiatkom dodania diela. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny diela čiastkovo podľa skutočne vykonaných prác. Konečná cena bude zaplatená po odovzdaní a prevzatí diela.
3.3    Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela zálohovo na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi, prílohou ktorej bude Objednávka.
3.4    Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi, prílohou ktorej budú doklady preukazujúce vykonanie diela a jeho prevzatie druhou zmluvnou stranou. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela prevodným príkazom alebo v hotovosti.
3.5    Pri realizáciách trvajúcich dlhšie ako dva týždne môže Zhotoviteľ robiť pravidelné dvojtýždňové vyúčtovania reálne vykonaných prác alebo služieb za dané dvojtýždňové obdobie a na základe toho vystavovať Objednávateľovi pravidelné faktúry v dvojtýždňových intervaloch. Objednávateľ je povinný takéto faktúry uhradiť podľa splatnosti uvedenej v bode 3.6.
3.6    Pokiaľ v Objednávke nie je dohodnuté inak, lehota splatnosti faktúr (zálohových, čiastkových, konečných) a opravných faktúr je 5 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
3.7    Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa.
3.8    Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
3.9    Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú objednávky a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje akúkoľvek zmenu vo svojom vzťahu k daňovým povinnostiam voči SR ihneď konzultovať s objednávateľom a na vyžiadanie predloží objednávateľovi všetky podklady potrebné pre riadne vysporiadanie svojich daňových povinností.
3.10    Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zmluvná strana nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.
3.11    Cena dohodnutá v Objednávke obsahuje všetky náklady spojené s vykonaním diela, a je dohodnutá ako pevná cena mimo prác naviac potrebných k úspešnému ukončeniu diela, ako aj prác naviac požadovaných objednávateľom. Cena diela sa môže meniť iba na základe písomných dodatkov a na základe vyúčtovania skutočne vykonaných prác alebo dodaných tovarov.
3.12    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať i ďalšie práce , ktoré nie sú predmetom objednávky na základe písomnej žiadosti objednávateľa, a ich potreba sa prejavila v priebehu vyhotovenia diela. Na ďalšie práce je potrebné uzatvoriť dodatok k Objednávke.

4. Spôsob vykonania diela

4.1    Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela.
4.2    Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne, prípadne prostredníctvom svojich kvalifikovaných a odborne spôsobilých zamestnancov, za ktorých činnosť zodpovedá tak, akoby ju vykonával osobne. Zhotoviteľ je oprávnený dať dielo na vlastnú zodpovednosť vykonať tretej osobe.
4.3    Zhotoviteľ vykoná dohodnuté dielo samostatne a pri určení spôsobu vykonania diela nie je viazaný pokynmi objednávateľa.
4.4    Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo vykonával riadnym spôsobom.

5. Miesto a termín odovzdania diela

5.1    Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne vykonané dielo v mieste dohodnutom v Objednávke. Ak miesto odovzdania nie je v objednávke osobitne dojednané, je zhotoviteľ povinný odovzdať dielo na adrese objednávateľa.
5.2    Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne dielo vykonať a odovzdať ho objednávateľovi.
5.3    Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj pred dohodnutým termínom.

6. Prevzatie diela a vykonanie skúšok diela

6.1    O prevzatí diela objednávateľom zhotoviteľ vyhotoví písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len "preberací protokol"). Preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení predmetu Objednávky.
6.2    Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom, odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie diela, ako aj ďalšie doklady stanovené v Objednávke.
6.3    Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté v Objednávke, je zhotoviteľ povinný, najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom, odovzdať objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu, atesty materiálov použitých pri vykonaní diela a doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter diela.
6.4    Zhotoviteľ je povinný dielo pred jeho odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole (ďalej len "skúšky") za účelom zistenia či dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či spĺňa zmluvou stanovené podmienky.      
6.5    Vlastníkom realizovaného diela je od začiatku zhotoviteľ, až do jeho zaplatenia objednávateľom. Nebezpečenstvo škody na realizovanom diele nesie zhotoviteľ, a to od prevzatia staveniska až do prevzatia diela objednávateľom.

7. Vady diela a nároky z vád diela

7.1    Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a kvalite, ktoré určuje Objednávka. V opačnom prípade má dielo vady.
7.2    Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

8. Reklamačný poriadok

8.1    Uplatňovanie si práv a zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli u výrobkov, tovarov, alebo služieb ponúkaných spoločnosťou NAKOMPLET  s.r.o., a to aj napriek všetkému úsiliu o zachovanie vysokej kvality, sa riadi týmto reklamačným poriadkom.
8.2    Reklamačný poriadok je vydaný a poskytnutý v súlade s Občianskym zákonníkom (Zákon č.47/1992 Zb.), Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (Zákon č. 250/2007 Z.z.). Pre posúdenie toho, ktorý z uvedených právnych predpisov je nutné na priebeh reklamačného procesu aplikovať, je vždy rozhodujúci typ účastníkov obchodného prípadu. Ak je účastníkom obchodného prípadu spotrebiteľ, reklamačné konanie sa riadi Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je účastníkom obchodného prípadu spotrebiteľ, reklamačné konanie sa riadi Obchodným zákonníkom.
8.3    Objednávateľ súhlasí a je uzrozumený s reklamačným poriadkom, s ktorým bol oboznámený pred uzatvorením Objednávky. Za vyjadrenie súhlasu s reklamačným poriadkom sa považuje uzatvorenie Objednávky, zaslanie objednávky, alebo podpísanie Zmluvy.
8.4    Výklad niektorých použitých pojmov:
  8.4.1    objednávateľ - objednávateľ výrobku, tovaru alebo služby u NAKOMPLET s.r.o.,
  8.4.2    reklamácia - uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku/tovaru/služby,
  8.4.3    vybavenie reklamácie - ukončenie reklamačného konania opravou výrobku, tovaru alebo služby;
    8.4.3.1    výmenou výrobku alebo tovaru;
    8.4.3.2    vrátením kúpnej ceny za výrobok, tovar alebo službu v prípade, že nie je možná oprava výrobku, tovaru alebo služby a objednávateľ umožnil späť vzatie výrobku alebo tovaru;
    8.4.3.3    vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, tovaru alebo služby;
    8.4.3.4    písomnou výzvou na prevzatie opravy výrobku, tovaru alebo služby v mieste zabudovania výrobku alebo tovaru do nehnuteľnosti, ak sa objednávateľ napriek výzve na prevzatie nedostavil;
    8.4.3.5    písomnou výzvou na prevzatie opraveného výrobku alebo tovaru v sídle NAKOMPLET s.r.o., ak si objednávateľ výrobok alebo tovar napriek výzve neprišiel prevziať;
    8.4.3.6    písomnou výzvou na sprístupnenie nehnuteľnosti, v ktorej sa má vykonať oprava, alebo výmena tovaru, výrobku alebo služby alebo späť vzatie tovaru alebo výrobku, ak nehnuteľnosť napriek výzve nebola sprístupnená;
    8.4.3.7    odôvodneným zamietnutím reklamácie,
  8.4.4    dielo - pevné zabudovanie výrobku alebo tovaru do nehnuteľnosti realizované spoločnosťou NAKOMPLET s.r.o. pre objednávateľa,
  8.4.5    tovar - výrobok vyrobený iným subjektom ako NAKOMPLET s.r.o.
  8.4.6    bežná kvalita - taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností a parametrov stavebného výrobku,
  8.4.7    stavebný výrobok - každý výrobok alebo tovar, ktorý je vyrobený a uvedený na trh na trvale zabudovanie v stavbách a ktorého parametre vplývajú na parametre stavieb, pokiaľ ide o základné požiadavky na stavby;
  8.4.8    podstatné vlastnosti stavebného výrobku - sú tie vlastnosti stavebného výrobku, ktoré súvisia so základnými požiadavkami na stavby;
  8.4.9    parametre stavebného výrobku - sú parametre týkajúce sa relevantných podstatných vlastností vyjadrené úrovňou, triedou alebo opisom
  8.4.10    úroveň - je výsledok posúdenia parametra podstatných vlastností stavebného výrobku vyjadrený číselne;
  8.4.11    trieda - je rozsah úrovní parametrov stavebného výrobku ohraničený minimálnou a maximálnou hodnotou;
  8.4.12    vada - je taká vlastnosť stavebného výrobku, ktorá vylučuje dosiahnutie bežnej kvality stavebného výrobku
  8.4.13    zjavná vada - vada, ktorú možno zistiť na základe vizuálnej a funkčnej kontroly stavebného výrobku a dokladov, napr.: rozdiely vyplývajúce z potvrdenej a dodanej technickej špecifikácie stavebného výrobku alebo služby, napr.:
    8.4.13.1    rozdiely v počte stavebného výrobku alebo služby,
    8.4.13.2    rozdiely v rozmeroch stavebného výrobku,
    8.4.13.3    iný spôsob otvárania krídiel,
    8.4.13.4    iné parametre skla, ap.,
    8.4.13.5    viditeľné poškodenia, napr. škrabance a praskliny,
    8.4.13.6    chýbajúce príslušenstvo, napr. kľučky, krytky, spojovacie a rozširovacie profily, apod.,
  8.4.14    skrytá vada - vada, ktorú nie je možne zistiť vizuálnou ani funkčnou kontrolou stavebného výrobku alebo služby, alebo vada ktorá vznikla v priebehu riadneho užívania stavebného výrobku pri jeho riadnej údržbe a spôsobuje obmedzenú funkčnosť alebo úplnú nefunkčnosť stavebného výrobku, napr. nefunkčný zámok dverí, mechanická vada na kovaní, zarosenie izolačného skla v dutine medzi sklami, odliepanie sa fólie z profilov, ap..
  8.4.15    prevzatie diela - dielo považuje spoločnosť NAKOMPLET s.r.o. za prevzaté:
    8.4.15.1    podpisom Dodacieho listu oprávnenou osobou objednávateľa;
    8.4.15.2    podpisom Montážneho denníka oprávnenou osobou objednávateľa;
    8.4.15.3    podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oprávnenou osobou objednávateľa;

9. Podmienky uplatnenia reklamácie

9.1    Zjavné vady je nutné zaznačiť pri preberaní výrobku, tovaru, diela alebo služby do dodacieho listu alebo do protokolu o odovzdaní diela, inak nebudú pri uplatnení reklamácie po prevzatí stavebného výrobku alebo diela uznané. Uznané budú len tie zjavné vady, u ktorých objednávateľ preukáže, že vznikli pred prevzatím stavebného výrobku alebo diela.
9.2    Reklamácia stavebného výrobku, diela alebo služby musí byť uplatnená elektronicky na emailovú adresu kalkulacka(zav.)nakomplet.sk alebo listinnou formou na adresu NAKOMPLET s.r.o., Strojnícka 8, 821 05 Bratislava.
9.3    Pri uplatnení reklamácie je bezpodmienečne nutné uviesť nasledovne údaje:
  9.3.1    označenie REKLAMÁCIA,
  9.3.2    číslo zákazky a číslo pozície, alebo označenie z faktúry, pod ktorým sú výrobok, tovar alebo služba v spoločnosti NAKOMPLET s.r.o. evidované,
  9.3.3    podrobný opis vady včítane opisu okolností, vedúcich ku jej vzniku,
  9.3.4    podrobná fotodokumentácia vady,
  9.3.5    požadovaný spôsob vybavenia reklamácie,
  9.3.6    meno a telefonicky kontakt na majiteľa alebo prevádzkovateľa nehnuteľnosti, v ktorej je stavebný výrobok alebo služba zabudovaná,
  9.3.7    adresu nehnuteľnosti.
9.4    Uplatnením reklamácie v zmysle bodov 9.1) a 9.2) je zabezpečené priebežne zaevidovanie, spätné potvrdenie prijatia reklamácie, naplánovanie vybavenia a vybavenie reklamácie. Reklamácie uplatňované telefonicky a reklamácie bez požadovaných údajov podľa bodu 9.2) nebudú vybavené.
9.5    Uplatnenie reklamácie nemá vplyv na povinnosť objednávateľa uhradiť svoje záväzky v lehote splatnosti. 
9.6    Štandardná doba pre vybavenie reklamácie je 30 pracovných dni, v zložitých prípadoch sa táto doba môže predĺžiť najmä v závislosti od poveternostných podmienok.

10. Vady vylúčené z možnosti uplatnenia reklamácie

10.1    Z možnosti uplatnenia reklamácie sú výslovne vylúčené vady, ktoré vznikli:
  10.1.1    mechanickým poškodením, neodborným nastavením, nesprávnou údržbou, nevhodným užívaním stavebného výrobku, nevhodnou manipuláciou, nedodržaním návodu na obsluhu a údržbu, ktoré boli zapríčinené objednávateľom alebo treťou osobou,
  10.1.2    užívaním diela v podmienkach, ktoré môžu navodiť fyzickú či chemickú nerovnováhu v nadväznosti na vlastnosti stavby ako celku (napr. vady projektu, alebo materiálov použitých pri stavbe) a v závislosti na špecifických miestnych podmienkach (napr. zvýšená vlhkosť, prašnosť, emisie, oplechovanie medeným plechom v blízkosti vyplní otvorov, častice zinku, látky vyplavené z eternitových fasád, parapetov a podobne),
  10.1.3    poškodením, spôsobeným vplyvom porúch stavebnej konštrukcie (prídavne statické zaťaženie zabudovaných výplní otvorov zo strany stavby, vlastnou váhou okolitých stavebných konštrukcií, sadanie stavby, nestabilita nadokenných prekladov, drevenej obvodovej konštrukcie a pod.),
  10.1.4    vyššou mocou (hlavne požiar, krupobitie, záplavy, zemetrasenie, víchrica a podobne).
10.2  Z možnosti uplatnenia reklamácie sú taktiež výslovne vylúčené vady výrobkov alebo tovaru, pokiaľ bol s nimi objednávateľ oboznámený a bola mu poskytnutá zľava z titulu týchto vád. Obdobne to platí aj pre uplatnenie reklamácie na vady stavebných a montážnych prac.
10.3  Z možnosti uplatnenia reklamácie sú taktiež výslovne vylúčené vady výrobkov alebo tovaru, pri špecifikácií ktorých, bol objednávateľ písomne upozornený na nevyhovujúce technické alebo rozmerové riešenie formulkou „bez záruky“ v cenovej ponuke, resp. v potvrdení objednávky a napriek tomu objednávateľ na takomto riešení trval, tzn. že tieto výrobky objednal.

11. Stavebné a montážne práce

11.1    V prípade, že objednávateľ kúpi výrobky od spoločnosti NAKOMPLET s.r.o. bez montáže, nie sú vady výrobkov vzniknuté nesprávnou montážou reklamovateľné,
11.2    Ako reklamáciu nie je možne uznať vady / škody, spôsobené zásahmi, pôsobením objednávateľa:
  11.2.1    odstránenie podkladových profilov a kotviacich prvkov,
  11.2.2    odstránenie montážnych nosných a dištančných podložiek spopod i po obvode výplňovej konštrukcie pri následných stavebných prácach po ukončení montáže,
  11.2.3    znečistenie konštrukcií maltou, vápnom, omietkami,
  11.2.4    vŕtanie do profilov za účelom prevedenia kábla, alebo upevnenia iných konštrukcií,
  11.2.5    vypodkladanie otvorených okenných, či dverných krídiel hranolmi, tehlami, doskami tak, že dôjde k ich mechanickému poškodeniu,
  11.2.6    poškodenie plochy profilov, alebo skla iskrami karbobrúsky,
  11.2.7    čistenie profilov, resp. skla nevhodnými prostriedkami,
  11.2.8    nezabezpečením otvoreného krídla proti náhlemu a prudkému nárazu na rám konštrukcie, alebo ostenie otvoru,
  11.2.9    zaťažením namontovaných vyplní otvorov dodatočnými namáhaniami zo strany stavby (sadaním stavby, priehybom nadokenných prekladov a prievlakov, krútením, prehybmi a nestabilitou drevenej stavebnej konštrukcie, do ktorej sa okná, dvere namontovali a pod.)

12. Záručný servis

12.1    Záručný servis je bezplatné odstraňovanie vád, na ktoré sa vzťahuje záruka v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
12.2    Ak servisný technik pri obhliadke, resp. servisnom zásahu zistí, že ide o vady vylúčené z možnosti uplatnenia reklamácie podľa odseku 10, alebo o vady, ktoré sú v rozpore so zásadami posudzovania reklamácii, ktoré sú uvedené v odseku 10, reklamácia bude posúdená ako neoprávnená a bude zamietnutá. Servisný výjazd bude posúdený ako mimozáručný servis a bude fakturovaný podľa sadzobníka prác.

13. Mimozáručný servis

13.1    Mimozáručný servis je platená služba a zahŕňa:
  13.1.1    odstraňovanie vád v záručnej dobe, na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa tohto Reklamačného poriadku,
  13.1.2    opravy po uplynutí záručnej doby,
  13.1.3    ostatné služby ponúkané servisným oddelením.
13.2    Služba je poskytovaná podľa sadzobníka prác.
13.3    Objednávky na mimozáručný servis zasielajte na adresu kalkulacka(zav.)nakomplet.sk s uvedením:
  13.3.1    označenia SERVIS-OBJEDNÁVKA,
  13.3.2    číslo zákazky, pod ktorým sú výrobok/tovar/služba v spol. NAKOMPLET s.r.o. evidované,
  13.3.3    číslo položky zákazky,
  13.3.4    presný písomný opis vady, opis ako ku vade došlo,
  13.3.5    podrobná fotodokumentácia vady,
  13.3.6    meno a telefonický kontakt,
  13.3.7    adresu, kde je potrebné mimozáručný servis vykonať.

14. Záruka na kvalitu

14.1    Zárukou za kvalitu diela preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.
14.2    Pokiaľ v objednávke nie je dohodnuté inak, záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

15. Riziká vyplývajúce z diela

15.1    Ak sú súčasťou diela látky alebo ak boli pri vykonávaní diela použité látky, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, je zhotoviteľ povinný v príslušnej dokumentácii charakterizovať riziká, vyplývajúce z používania diela, identifikovať nebezpečenstvá a určiť opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto látok resp. tohto diela, a to najmä z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia. V prípade, ak súčasťou diela je dodávka tovaru, ktorý obsahuje nebezpečné chemické látky alebo nebezpečné chemické prípravky, zhotoviteľ je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
15.2    Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi príslušné informácie o ohrozeniach vyplývajúcich z používania diela v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, vrátane informácie o spôsobe ochrany pred týmito ohrozeniami a vykonať opatrenia vyplývajúce z osobitných predpisov na zabezpečenie bezpečnosti, ochrany zdravia, ako aj z hľadiska ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia.

16. Ochrana životného prostredia

16.1    Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia.
16.2    Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s vykonávaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené.
16.3    Zhotoviteľ je povinný dodržiavať osobitné právne predpisy na úseku ochrany vôd, najmä vykonať primerané opatrenia pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a plniť povinnosti v oblasti prevencie. Ak zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou mimoriadne zhoršenie kvality vôd, vystupuje ako pôvodca a zodpovedá za zneškodnenie mimoriadneho znečistenia a odstránenie jeho škodlivých následkov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť príslušné doklady, povolenia, súhlasy a potrebné vyjadrenia orgánov ochrany vôd.
16.4    Ak sa predmet zmluvy dotýka zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia, alebo môže akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť emisie znečisťujúcich látok alebo predstavuje zmenu príslušnej dokumentácie, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť schválenie zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných vyjadrení a súhlasov orgánov ochrany ovzdušia.
16.5    Pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle, mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia objednávateľa zhotoviteľ preberá na seba v zmysle zákona o odpadoch všetky povinnosti držiteľa odpadov pre odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním prác; je povinný nakladať s týmto odpadmi v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi, najmä: zaradiť odpad v zmysle katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov s evidovaním odpadov, spôsobu nakladania, konečného zhodnocovateľa resp. zneškodňovateľa, triediť odpad podľa druhov a zabezpečiť prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie na vlastné náklady. Je povinný vypracovať a zabezpečiť schválenie zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných súhlasov. Kompletnú dokumentáciu o nakladaní s odpadmi odovzdá pri preberaní vykonaných prác zhotoviteľ objednávateľovi, ktorý je pôvodcom týchto odpadov.
16.6    Pre ostatné práce, okrem prác, uvedených v bode 5) je zhotoviteľ povinný dodržiavať osobitné právne predpisy na úseku ochrany prírody a krajiny.
16.7    Zhotoviteľ je povinný dodržiavať osobitné právne predpisy o ochrane pred hlukom a vibráciami. Zhotoviteľ je povinný technickými, organizačnými a inými vhodnými opatreniami zabezpečiť, aby hluk neprekračoval najvyššie prípustné hodnoty ustanovené osobitnými právnymi predpismi.

17. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana

17.1    Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, musí byť spolupráca týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosť medzi nimi uzavretá písomnou dohodou, ktorá určí, kto z nich zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
17.2    Náklady, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržiavania BOZP a PO hradí zmluvná strana, ktorá na základe písomnej dohody zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
17.3    V prípade vykonávania montážnych, opravárenských, stavebných, revíznych a odborných prác na pracovisku alebo na zariadeniach objednávateľa, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom zabezpečenie a vybavenie pracoviska pre bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, ak je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.
17.4    Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za pracovné úrazy vlastných zamestnancov na pracoviskách objednávateľa a za registráciu pracovných úrazov, ich evidenciu a hlásenie v zmysle príslušných právnych predpisov.
17.5    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s platnou legislatívou BOZP a PO.
17.6    Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o možných nebezpečenstvách, ohrozeniach, rizikách a o preventívnych opatreniach na základe vypracovaného registra rizík, vyplývajúceho z vykonávaných prác v zmysle platného právneho predpisu o BOZP.
17.7    Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní stavebných prác spolupracovať s koordinátorom dokumentácie a koordinátorom bezpečnosti, ktorého určil objednávateľ v zmysle príslušných právnych predpisov.
17.8    Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť príslušné oprávnenia pre zamestnancov jednotlivých profesií pre práce s požiadavkou na odbornú, prípadne zdravotnú spôsobilosť (zvárači, práce vo výškach a pod.).
17.9    Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom zabezpečiť potrebné školenia v oblasti BOZP a PO ako aj prvej pomoci. Zároveň je povinný oboznámiť osoby, vykonávajúce práce na jednotlivých pracoviskách, s ohrozeniami a zabezpečiť školenia, výcvik a vybavenie podľa osobitných požiadaviek na zaistenie BOZP.
17.10    Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby pracoviská, stroje, zariadenia, nástroje a pod. neohrozovali BOZP. Za tým účelom je povinný vykonávať ich potrebnú údržbu a opravy.
17.11    Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov na pracoviskách objednávateľa.
17.12    Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov na vlastné náklady osobnými ochrannými pracovnými pomôckami (ďalej len „OOPP“) s viditeľným označením firmy zhotoviteľa. Ďalej je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov len na určenom pracovisku.
17.13    Zváracie práce a inú manipuláciu s otvoreným ohňom je zhotoviteľ na pracoviskách so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom povinný vykonávať len na základe príslušného písomného oprávnenia. V prípade požiaru je zhotoviteľ povinný ohlásiť požiar na ohlasovňu požiarov.
17.14    V prípade úrazu zamestnanca je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby zamestnanec vyhľadal prvú pomoc v najbližšom zdravotníckom zariadení a spísať záznam o úraze. Zároveň je povinný o pracovnom úraze bezodkladne informovať bezpečnostného technika objednávateľa a vyšetriť úraz v spolupráci s priamym nadriadeným a technikom BOZP objednávateľa.

18. Zmluvné sankcie

18.1    Ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela podľa Objednávky (neodovzdá riadne ukončené dielo v dohodnutom termíne) má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny nezrealizovaných častí diela, a to za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo na užívanie diela, alebo iných dokladov, ktoré je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi podľa zmluvy.
18.2    Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty objednávateľ oznámi zhotoviteľovi doručením penalizačnej faktúry.
18.3    Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vykonať dielo alebo odovzdať doklady podľa zmluvy.
18.4    Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.
18.5    V prípade omeškania dlžníka so splnením peňažného záväzku má veriteľ právo fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

19. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

19.1    Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
19.2    Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
19.3    Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich z objednávky, ak sa dokáže, že: 
  19.3.1    nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, 
  19.3.2    prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, 
  19.3.3    prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
19.4    Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení, licencií alebo podobných oprávnení povinnej strane.
19.5    Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.
19.6    Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
19.7    Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné zmluvne dohodnuté sankcie.
19.8    O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od objednávky.
19.9    Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od objednávky odstúpiť.

20. Záverečné ustanovenia

20.1    Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o Objednávke medzi zmluvnými stranami strácajú dňom uzavretia tejto Objednávky platnosť a sú plne touto objednávkou nahradené.
20.2    V prípade, že akékoľvek ustanovenie Objednávky sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Objednávky.
20.3    Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom platným v Slovenskej republike.
20.4    Právne vzťahy, ktoré nie sú vo VOP bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
20.5    Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Objednávky alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.
20.6    V prípade, že objednávateľ má sídlo v zahraničí a zmluvné strany sa nedohodli v zmluve na komunikačnom jazyku, stáva sa komunikačným jazykom jazyk anglický.
20.7    Zhotoviteľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich stanovené.


VOP nadobúdajú účinnosť dňom: 01.01.2018

V Bratislave, dňa: 01.01.2018